Φανή Πανταζή (作家 196?-)

提供: Yourpedia
2015年9月27日 (日) 15:24時点における中年男性 (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索

Φανή Πανταζή(日本語:ファニ・パンタジ。英語等:Fani Pantazi)はギリシャの女性作家。翻訳書や児童書など著書多数。

人物